Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego, wg aktualnego wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


KRS: 0000022620


Gwarantujemy zagospodarowanie przekazanych pieniędzy zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. Publicznie rozliczamy wydane pieniądze w zakładce SPRAWOZDANIA na naszej stronie internetowej.
Działalność statutowa w Stowarzyszeniu prowadzona jest głównie w oparciu o pracę wolontariuszy. Cały zarząd pracuje społecznie, a koszty administracyjne zredukowane są do minimum.
Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Podejmowane zadania finansowane są ze składek członkowskich, darowizn i dotacji.

Fundusze z 1% podatku przeznaczamy na działalność statutową, głównie jako wkład własny w realizacji projektów współfinansowanych przez samorządy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a także jako pomoc dzieciom z prowadzonych przez nas świetlic socjoterapeutycznych (zakup podręczników, ubrań, obuwia, wycieczki i inne).

Bardzo dziękujemy za dar serca.