REGULAMIN GIMNAZJUM KATOLICKIEGO W KWIDZYNIE

  • Podstawa prawna:
    Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256 z późn. zmianami)
    Statut Gimnazjum Katolickiego w Kwidzynie

 

I .        PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 1
UCZNIOWIE

1.  Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki, zapewniającego wszechstronny rozwój jego osobowości, a w szczególności do:

a) myślenia i podmiotowego traktowania;
b) znajomości programów nauczania i wychowania;
c) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej pracy;
d) otrzymania pomocy w przypadku trudności;
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
f) wpływu na życie swojej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;
g) wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;
h) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w konwencji praw dziecka.

2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje prawo do skargi na piśmie do dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa. Ucznia, w realizacji tego prawa, mogą zastąpić rodzice, bądź prawni opiekunowie.

3. Uczeń maj obowiązek:

a) przestrzegania statutu i regulaminów obowiązujących w szkole;
b) uczestniczenia w życiu religijnym szkoły;
c) godnego reprezentowania szkoły i dbania o jej dobre imię;
d) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu szkoły;
e) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły;
f) życzliwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów;
g) postępowania umożliwiającego zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym uczniom;
h) troski o wspólne dobro jakim jest ład, porządek i mienie szkoły;
i) pozytywnej reakcji na polecenia i uwagi ze strony nauczycieli;
j) noszenia na terenie szkoły obowiązującego stroju.

4.  Wobec uczniów stosowane są nagrody i konsekwencje zawarte w regulaminie szkolnym.

5. System nagród i konsekwencji stosowanych w szkole ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój uczniów.

6. Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, Rady Pedagogicznej, dyrektora lub organu prowadzącego.

7. Za niewłaściwe zachowanie uczeń może otrzymać upomnienia i naganę łącznie z obniżeniem oceny z zachowania. W przypadku braku poprawy, może zostać skreślony z listy uczniów.

8. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić  następujących przypadkach:

a) jeżeli nie przestrzega obowiązków i zasad określonych w statucie i regulaminie szkoły lub lekceważy polecenia odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo nauczycieli i innych pracowników szkoły;
b) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły;
c) jeżeli posiada, dystrybuuje lub używa środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji;
d) jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.

9. Skreślenie ucznia z listy uczniów decyzją dyrektora szkoły może nastąpić w sytuacji, kiedy rodzice lub prawni opiekunowie ucznia przez trzy miesiące nie wnieśli ustalonych opłat za szkołę.

10. Uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów do organu prowadzącego szkołę w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.

11. Odwołanie od decyzji dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów rodzice (prawni opiekunowie) przekazują za pośrednictwem dyrektora szkoły, który ma obowiązek dostarczenia odwołania do właściwego organu, w czasie dwóch dni pracujących, liczonych od dnia otrzymania.

§ 2
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Uczniowie mają prawo do:

a) uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,
b) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organu samorządu,
c) pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji,
d) organizację uroczystości zaakceptowanych przez opiekuna samorządu.

2. Uczniowie mają obowiązek:

a) traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcję w nich pełniły osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
b) respektowania uchwał władz samorządu lub odwołanie go, jeżeli nie spełniłby swoich funkcji.

§ 3
LEKCJA

1. Uczniowie mają prawo do:

a) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
b) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

2. Uczniowie mają obowiązek:

a) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
b) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzeganie ustalonych zasad porządkowych,
c) uzupełnienia braków wynikających z nieobecności.

§ 4
SALA LEKCYJNA

1. Uczniowie maja prawo do:

a) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,
b) kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a) pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
b) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
c) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

§ 5
ODPOCZYNEK

1. Uczniowie mają prawo do:

a) odpoczynku podczas przerw,
b) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć  lekcyjnych to jest soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót w których są odpracowywane inne dni robocze,
c) dni ustawowo wolnych od zajęć.

2. Uczniowie mają obowiązek:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) dbania o kulturę zachowania i kulturę języka, zachowania zasad higieny osobistej i higienę otoczenia.

§ 6
PRACE DOMOWE

1. Uczniowie mają prawo do:

a) uwzględniania przez nauczycieli ich psychicznych i fizycznych możliwości,
b) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe,
c) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku problemów związanych z wykonaniem prac domowych.

2. Uczniowie mają obowiązek:

a) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
b) kształtowania nawyków odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.

§ 7
ZESZYT PRZEDMIOTOWY

1. Uczniowie mają prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.
2. Uczniowie mają obowiązek starannego i systematycznego prowadzenia zeszytu zgodnie z wymaganiami nauczyciela.

§ 8

Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny  zachowania określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania oraz Przedmiotowe Zasady Oceniania.

 

II. FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE

§ 9
PREOCEDURA LEKCYJNA

1. Wejście do klasy:

a) uczniowie ustawiają się parami przed klasą,
b) nauczyciel otwiera klasę,
c) do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy,
d) wszyscy stają przy ławkach, następuje powitanie i modlitwa,
e) uczniowie przygotowują się do lekcji,
f) nauczyciel sprawdza obecność,
g) uczeń spóźniony, czyli taki, który w chodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce, a usprawiedliwia się pod koniec lekcji.

2. Zachowanie w czasie lekcji:

a) uczeń odpowiada z ławki siedząc, chyba, że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.,
b) uczeni nie je, nie żuje gumy,
c) nie trzyma na ławce żadnych przedmiotów niebędących pomocami do danej lekcji,
d) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

3. Zakończenie lekcji:

a) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
b) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, za co odpowiadają wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

4. Zastępstwa: w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcje z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.


§ 10
PROCEDURY INNE NIŻ LEKCJE

1. Nieobecności:

a) rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w przypadkach innych niż potwierdzone zwolnieniami lekarskimi,
b) usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi na 1. h wychowawczą po ustaniu nieobecności,
c) usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu,
d) ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej prośby rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela,
e) zwolnienie ucznia z ostatnich w jego planie lekcji wychowania fizycznego musi zawierać wyraźnie sformułowanie o zwolnieniu do domu, w  innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z udziału w zajęciach gimnastycznych,
f) o każdym przypadku nieobecności ucznia niezwłocznie informowani są rodzice.

2. Strój szkolny:

a) uczniowie przychodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie, w stroju szkolnym,
b) strój szkolny, mundurek zawiera logo szkoły (tarcza),
c) w dni uroczyste przychodzą w stroju galowym (dziewczęta - biała bluzka, mundurek, granatowa/ czarna spódnica bądź spodnie, chłopcy – biała koszula mundurek granatowe/ czarne podnie),
d) uczniowie zmieniają w szkole obuwie,
e) przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na sportowe,
o jasnej podeszwie,
f) uczniowie nie noszą biżuterii (dopuszczalne małe, nie wiszące kolczyki u dziewcząt),
g) uczennice przychodzą do szkoły bez makijażu i pomalowanych paznokci,
h) strój na wychowanie fizyczne to granatowe spodenki, biała koszulka i skarpetki.

3. Savoir-vivre:

a) uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach,
b) w stołówce uczeń je najładniej jak umie i nie hałasuje,
c) w szkole nie można nosić nakryć głowy,
d) nie używa się wulgaryzmów,
e) nie bije się z kolegami i koleżankami,
f) nie przynosi się do szkoły zabawek i innych niebezpiecznych przedmiotów,
g) nie przynosi się i nie używa substancji uzależniających,
h) korzystanie z telefonów komórkowych i urządzeń multimedialnych reguluje procedura która stanowi załącznik do regulaminu (Zał. 1)
i) przedmioty wartościowe przynoszone są na własną odpowiedzialność ucznia.

4. Uczeń poza szkołą (wyjścia)
W czasie przejście ze szkoły do innego miejsca zajęć (kino, teatr, itp.) uczniowie stosują się do następujących zasad:

a) ustawiają się w pary,
b) nauczycieli idzie jako pierwszy,
c) przy przejściu przez jezdnię zachowuje szczególną ostrożność: nauczyciel wchodzi na jezdnię pierwszy, zatrzymując się na środku przeprowadza grupę, uczniowie za przejściem czekają na nauczyciela, aby mógł przejść na czoło kolumny; nie wolno uczniom odłączać się od grupy,
d) uczeń wychodzi ze szkoły i wraca pod opieką nauczyciela, jedynie na pisemną prośbę rodzica lub opiekuna prawnego może dołączyć lub odłączyć od grupy w innym miejscu.


III.     DZIENNIK I OCENY
§ 11

1. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2. Nieprzygotowanie do lekcji:

a) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 3 razy w semestrze, a ze sztuki,  techniki i informatyki 1 raz w semestrze, zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku lekcji,
b) uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy nieobecności,
c) zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z odpowiedzi. Decyzję dotyczącą pisania kartkówki podejmuje nauczyciel,
d) szczęśliwy numerek zwalnia z odpowiedzi i kartkówki w danym dniu.

3. Oceny:

a) uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagań z każdego przedmiotu,
b) uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny,
c) o ocenach informuje nauczycieli,
d) uczeń nie ma wyglądu do dziennika i nie ma prawa go nosić,
e) nauczyciel uzasadnia ustaloną oceny w formie komentarza ustnego lub pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne oraz inne dokumenty dotyczące oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom podczas konsultacji, spotkań klasowych z rodzicami, kontaktów indywidualnych (po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem) na terenie szkoły.

4. Sprawdziany:

a) uczniowie mają prawo do ograniczonej ilości sprawdzianu, tj. jeden sprawdzian w ciągu dnia, trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, gdzie obowiązuje odstęp minimum jednego dnia (przez sprawdzian, należy rozumieć pisemną pracę obejmujące materiał z działu tematycznego),
b) zapowiedź sprawdzianów powinna nastąpić co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, po dokonaniu zapisu w dzienniku lekcyjnym,
c) uczniowie mogą być systematycznie sprawdzani z wiadomości z ostatniej lekcji w formie ustnej lub pisemnej (kartkówka); w danym dniu nauki mogą być trzy kartkówki, jeżeli nie ma w tym dniu sprawdzianu jednogodzinnego,
d) nauczyciel jest obowiązany sprawdzić prace uczniów i poinformować ich o otrzymanych ocenach w terminie 14 dni od daty sprawdzianu.

IV.   NAGRODY I KONSEKWENCJE
§ 12

1. Nagrody:

a) za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę, uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły lub organu prowadzącego na forum klasy,
b) za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę pochwała może być wyrażona na forum szkoły,
c) szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców,
d) uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową,
e) wychowawca dokonuje wpisu na świadectwie szkolnym potwierdzającego udział ucznia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na etapie co najmniej wojewódzkim, w przypadku zdobycia tytułu finalisty lub laureata,
f) uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem regulowane odrębnymi przepisami.

2. Konsekwencje:

a) za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają materialnie rodzice (prawni opiekunowie), o ile to możliwe, uczeń musi sam lub z pomocą rodziców je usunąć,
b) za złe zachowanie podczas lekcji nauczyciel może zostawić ucznia po lekcjach w celu uzupełnienia materiału omawianego na lekcji,
c) za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w zeszycie korespondencji – przez złe zachowanie rozumiemy niestosowanie się do niniejszego regulaminu,
d) za dalsze złe zachowanie, wychowawca lub pedagog zaprasza do szkoły rodziców i w obecności ucznia przeprowadza się analizę jego zachowania,
e) za poważniejsze przewinienie uczeń dostaje upomnienie lub naganę wychowawcy a następnie dyrektora szkoły na forum szkoły,
f) uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi,
g) uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy,
h) uczeń może zostać skreślony z listy uczniów:
- jeżeli nie przestrzega obowiązków i zasad określonych w statucie i regulaminie szkoły lub lekceważy polecenia odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z zasadami wychowawczymi szkoły,
- jeżeli posiada, dystrybuuje lub używa środki odurzające, alkohol czy inne szkodliwe dla zdrowia substancje,
- jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób,
i) w przypadku czynów o znamionach przestępstwa powiadamia się policję lub występuje się do sądu dla nieletnich w przypadku kolizji z prawem,
j) o stosowaniu nagród i konsekwencji decyduje wychowawca klasy i dyrektor szkoły, w razie potrzeby konsultując się zespołem nauczycieli uczących w danej klasie,
k) decyzję ws. dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy lub skreślenia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, oraz przeanalizowaniu sytuacji ucznia przez zespół wychowawczy w obecności rodziców,
l) jeśli po wielokrotnych upomnieniach uczeń nie stosuje się do zaleceń nauczyciela, ten może wykluczyć ucznia z uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, w przypadku tym uczeń musi we własnym zakresie przerobić materiał który był realizowany na lekcji.


V.     INNE WAŻNE USTALENIA
§ 13

1. Wszyscy mają obowiązek reagować na krzywdę dziejącą się uczniowi.
2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
3. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, wpisanej w plan zajęć ucznia.
4. W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na obiektach sportowych.
5. Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela, lub instruktora, upoważnionego przez dyrektora szkoły.
6. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.
7. Zasady korzystania z pracowni informatycznej określa odrębny regulamin.
8. Pracownicy szkoły mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się w budynku.(zał. 1.)

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH

w Gimnazjum Katolickim w Kwidzynie


* Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.

* Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.

* Telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach i w czasie trwania innych zajęć organizowanych przez szkołę, poza wyraźną zgodą nauczyciela.

* Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas pobytu ucznia w szkole oraz w czasie innych zajęć organizowanych przez szkołę, poza wyraźną zgodą nauczyciela.

* W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy multimedialnych, nie można także korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej.

* W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefonu, bądź urządzenia multimedialnego i zdeponowania go. Zdeponowanie powinno się odbyć w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu/urządzenia multimedialnego.

* Po odbiór telefonu/urządzenia multimedialnego zgłaszają się do dyrektora szkoły (sekretariatu)  rodzice/ opiekunowie prawni ucznia.

* Nieprzestrzeganie powyższych zasad wpływa na ocenę zachowania ucznia, a przy trzykrotnym rażącym naruszeniu regulaminu, prowadzi do całkowitego zakazu posiadania telefonu/urządzenia multimedialnego na terenie szkoły.


Regulamin obowiązuje od 1 września 2016 roku.