PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH
w Katolickiej Językowo - Sportowej Szkole Podstawowej

 

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
  2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.
  3. W szkole jest zakaz używania telefonów komórkowych –w szczególnych sytuacjach  uczniowie mogą skorzystać z telefonu komórkowego na przerwie, tylko za zgodą nauczyciela.
  4. Telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach i w czasie trwania innych zajęć organizowanych przez szkołę, poza wyraźną zgodą nauczyciela.
  5. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie podczas pobytu ucznia w szkole oraz w czasie innych zajęć organizowanych przez szkołę, poza wyraźną zgodą nauczyciela.
  6. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy multimedialnych, nie można także korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej.
  7. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefonu bądź urządzenia multimedialnego, a następnie zdeponowania u nauczyciela .
  8. Zdeponowanie powinno się odbyć w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu/urządzenia multimedialnego.
  9. Po odbiór telefonu/urządzenia multimedialnego uczniowie zgłaszają się do dyrektora szkoły z rodzicem, dopiero po zakończeniu zajęć w danym dniu.
  10. Nieprzestrzeganie powyższych zasad wpływa na ocenę zachowania ucznia, a przy trzykrotnym rażącym naruszeniu regulaminu, prowadzi do całkowitego zakazu posiadania telefonu/urządzenia multimedialnego na terenie szkoły.
  11. Regulamin obowiązuje od 1 września 2016 roku.