Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. Św. Józefa

STATUT
GIMNAZJUM KATOLICKIEGO

W KWIDZYNIE

 

Zawartość
ROZDZIAŁ 1  _________________________________________________  3
Informacje ogólne o szkole    _________________________________ 3
ROZDZIAŁ 2  _________________________________________________  5
Organy szkoły oraz ich kompetencje _________________________ 5
ROZDZIAŁ 3 _________________________________________________ 10
Organizacja szkoły __________________________________________ 10
ROZDZIAŁ 4 _________________________________________________ 11
Zadania nauczycieli oraz innych pracowników ______________ 11
ROZDZIAŁ 5 _________________________________________________ 13
Prawa i obowiązki ucznia ____________________________________ 13
ROZDZIAŁ 6 _________________________________________________  15
Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły ___ 15
ROZDZIAŁ 7 __________________________________________________ 15
Postanowienia końcowe _____________________________________ 15

 

ROZDZIAŁ 1
Informacje ogólne o szkole


§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum Katolickie.
2. Szkoła ma siedzibę w Kwidzynie ul. Braterstwa Narodów 59.
3. Osobą prawną prowadzącą Szkołę jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa.
4. Osoba prawna prowadząca szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień umowy między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (Konkordat) dotyczących charakteru wychowawczego szkoły.

§ 2

1. Szkoła jest trzyletnim gimnazjum dla młodzieży.
2. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.
3. Gimnazjum Katolickie jest niepubliczną szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy.
4. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.
5. Nauczanie i wychowanie w szkole odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka przekazywanej przez Kościół Katolicki.

§ 3

1. Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego poprzez realizację wartości chrześcijańskich w oparciu o Katolicką naukę Kościoła. Poprzez wszechstronny rozwój osobowości uczniowie przygotowywani są do czynnego uczestnictwa w życiu rodziny, wspólnoty Kościoła, organizacji społecznych, narodu, kraju.
2. Szkoła realizuje cele i zadania, określone odpowiednio w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem zapisanym w niniejszym statucie. W szczególności:

1) kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo - wychowawczego;
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów gimnazjum i przygotowuje ich do podjęcia kształcenia w szkole ponad gimnazjalnej;
3) kształci, przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych przez dyrektora do użytku w szkole programów nauczania;
4) wychowuje w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności i tolerancji, szacunku do innych osób;
5) kształtuje poszanowanie tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów;
6) udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu;
7) zapewnia uczniom opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodzin w formach dostosowanych do potrzeb;
8) wspiera rozwój religijno - moralny.

3. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktycznym szkoły.
4. Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i rodzice (pod słowem rodzice rozumie się dalej również opiekunów prawnych).
5. Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań wychowawczych.
6. W realizacji zadań szkoła współpracuje również ze środowiskiem lokalnym.

§ 4

1. Opiekę i nadzór nad działaniem szkoły sprawuje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa  jako założyciel i osoba prawna prowadząca szkołę.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
3. Szkoła jako placówka wychowania katolickiego, podlega nadzorowi Biskupa Elbląskiego, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa kanonicznego.
4. Opiekę duszpasterską w szkole sprawuje prefekt szkoły, którego powołuje i odwołuje Biskup Elbląski.
5. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, to jest:

1) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
2) realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego;
3) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
4) ustala zasady klasyfikowania i promowania na podstawie przepisów określających zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;
5) organizuje przeprowadzenie sprawdzianu na zakończenie nauczania w gimnazjum.

6. Szkoła prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.

§ 5

Uczniowie, rodzice lub opiekunowie, nauczyciele i pracownicy szkoły tworzą wspólnotę szkolną.

§ 6

Nauka w szkole jest płatna przez okres całego roku kalendarzowego. Wysokość czesnego i zasady odpłatności za naukę dziecka w szkole określa organ prowadzący szkołę w regulaminie szkoły.

§ 7

Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów. Naukę w szkole mogą podjąć dzieci bez względu na wyznanie i status społeczny, akceptujący zasady chrześcijańskich wartości, statut i regulamin szkoły, program wychowawczy oraz inne akty wewnętrzne, a także uczestnictwo w obowiązkowych lekcjach religii.

ROZDZIAŁ 2
Organy szkoły oraz ich kompetencje

§ 8

Organami szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Samorząd Uczniowski,
4. Rada Rodziców

§ 9

Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej  p.w. św. Józefa na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10

Dyrektor szkoły jest przełożonym zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników szkoły, którzy nie są pracownikami pedagogicznymi.

§ 11

1. Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za realizację jej zadań zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem charakteru szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo - wychowawczej.
2. Dyrektor w szczególności:

1) odpowiada za przestrzeganie ustawy o systemie oświaty;
2) kieruje procesem dydaktycznym szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej;
3) dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły, w tym programy autorskie;
4) sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole jeżeli jest nauczycielem z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i ust. 2a ustawy o systemie oświaty;
5) przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie;
6) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju;
7) organizuje w szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczną;
8) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły;
9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
10)  zatwierdza i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz regulaminy obowiązujące w szkole;
11)  współpracuje z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców;
12)  stwarza warunki do działania w szkole organizacji wspierających jej   działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną;
13)  odpowiada za prawidłową organizację i przebieg egzaminu po klasie trzeciej;
14)  odpowiada za dokumentację szkoły a w szczególności: arkusz organizacyjny szkoły, plany pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć;
15)  dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego;
16)  realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły;
17)  podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w statucie dla innych organów szkoły.

§ 12

1. Dyrektor Szkoły ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły oraz wydawania zarządzeń i decyzji w formie pisemnej;
2) przyjmowania uczniów do szkoły;
3) przyjmowania do szkoły uczniów niepełnosprawnych w porozumieniu z wychowawcą;
4) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
5) udzielania pomocy metodycznej i merytorycznej na wniosek wychowawców klas;
6)  decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu;
7) podpisywania dokumentów i korespondencji;

2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i na zasadach określonych w statucie szkoły.

§ 13

Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni szkoły.

§ 14

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele, bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor, który przedstawia Radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o szkole.
3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 15

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2) zatwierdzenia planów pracy szkoły;
3) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) zatwierdzenia regulaminu działalności Samorządu Uczniowskiego;
5) przyznawania uczniom nagród, wyróżnień, udzielania kar;
6) skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły;
7) zatwierdzania planu pracy szkoły;
8) przyznania indywidualnego toku lub programu nauczania;
9) obniżenia zakresu wymagań do podstawy programowej;
10)  wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów;
11)  wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli;
12)  programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły;
13)  regulaminu szkoły;
14)  arkusza organizacyjnego szkoły, zakresu przydziału godzin, zadań i obowiązków dla pracowników pedagogicznych szkoły;

2. Rada Pedagogiczna może wnioskować o zmiany w statucie szkoły.

§ 16

Rada Pedagogiczna funkcjonuje na podstawie przez siebie ustalonego regulaminu swojej działalności.

§ 17

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 18

1. Strukturę zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego oraz sposób działania określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
2. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Samorząd może być inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Plan działań samorządu musi być przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.

§ 19

1. Samorządem opiekuje się powołany w tym celu nauczyciel.
2. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać organom szkoły wnioski we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi
3) potrzebami i możliwościami w porozumieniu i za zgodą dyrektora;
4) prawo do wyboru opiekuna samorządu;
5) prawo do zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień stosowanych w szkole.

§ 20

1. W szkole działa Rada Rodziców jako organ przedstawicielski rodziców w oparciu o własny regulamin niebędący w sprzeczności ze statutem szkoły.
2. Rada Rodziców jest organem wspierającym szkołę i opiniodawczym.
3. Sposób wyłaniania Rady Rodziców oraz zasady jej działania określa regulamin przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i powinien być uzgodniony z dyrektorem.
4. Do zadań i uprawnień Rady Rodziców należy w szczególności:

1) wspieranie działalności statutowej szkoły;
2) współdziałanie z dyrektorem oraz innymi organami szkoły;
3) przedstawianie opinii i propozycji rodziców we wszystkich sprawach dotyczących szkoły;
4) przyjmowanie do wiadomości sprawozdania z rocznej działalności szkoły;
5) przyjmowanie do wiadomości przygotowanego przez dyrektora kalendarza roku szkolnego oraz arkusza organizacyjnego szkoły w kolejnym roku szkolnym;
6) rozpatrywanie wszelkich spraw zgłoszonych radzie przez dyrektora szkoły lub inne organy szkoły;
7) opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły;
8) opiniowanie regulaminu szkoły i innych szkolnych regulaminów przedstawianych przez dyrektora.

5. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.

ROZDZIAŁ 3
Organizacja szkoły

§ 21

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział szkolny klasowy, którego liczebność ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 20 osób.

§ 22

Każdy oddział ma wychowawcę – opiekuna. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas organizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

§ 23

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym opracowuje Dyrektor Szkoły.
2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Szkoła respektuje kalendarz roku liturgicznego.
4. Dyrektor szkoły ma prawo ogłosić dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

§ 24

1. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadzie poszanowania prawa uczniów do powszechnego kształcenia.
2. Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych określa dyrektor szkoły w formie regulaminu rekrutacji.

§ 25

Szkoła przyjmuje za wiążące zasady oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów oraz skalę ocen ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 26

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§ 27

Uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne i końcowe.


ROZDZIAŁ 4
Zadania nauczycieli oraz innych pracowników

§ 28

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
2. Zasady wynagradzania, zasady pracy, prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły określa regulamin pracy i wynagradzania pracowników szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa.
3. Nauczyciel szkoły w szczególności :

1) realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie;
2) uczestniczy w życiu religijnym szkoły;
3) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju,
4) ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanych przez siebie koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty i po uzyskaniu akceptacji dyrektora.

4. Realizując zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1) prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno - wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
2) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy;
3) odpowiedzialne i aktywne włączanie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej charakterem;
4) jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej;
5) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów;
6) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez szkołę;
7) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
8) powierzone mienie szkoły;
9) systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej.

§ 29

Nauczyciele zatrudnieni w szkole muszą posiadać niezbędne kwalifikacje określone dla szkół publicznych.

§ 30

Nauczyciele mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich wszechstronny rozwój, a także szanowania godności osobistej ucznia, a także dawania im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

§ 31

1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
2. Realizując obowiązek o którym mowa w ustępie 1 nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby szkoły.

§ 32

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas.
2. Zadaniem wychowawcy klas jest:

1) tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania;
2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia;
3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej rodziny, narodu, państwa i kościoła;
4) pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasie;
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno - wychowawczych;
6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematycznie informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego;
7) zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania;
8) prowadzenie dokumentacji swojej klasy, arkuszy ocen i dziennika lekcyjnego.

3. Wychowawca opracowuje spójne z programem wychowawczym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo - wychowawczych wychowawca jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów (takich jak: pedagog, psycholog, logopeda, itp.) zatrudnionych w szkole bądź poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

§ 33

Wszyscy pracownicy szkoły winni mieć na celu dobro ucznia powierzonego ich opiece i wychowaniu.

ROZDZIAŁ 5
Prawa i obowiązki ucznia

§ 34

1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki, zapewniającego wszechstronny rozwój jego osobowości, a w szczególności do:

1) życzliwego i podmiotowego traktowania;
2) znajomości programów nauczania i wychowania;
3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej pracy;
4) otrzymywania pomocy w przypadku trudności;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) wpływania na życie swojej szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim;
7) wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;
8) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka.

2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje prawo do skargi na piśmie do dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa. Uczniów w realizacji tego prawa mogą zastąpić rodzice (prawni opiekunowie).
3. Uczniowie mają obowiązek:

1) przestrzegania statutu i regulaminów obowiązujących w szkole;
2) uczestniczenia w życiu religijnym szkoły;
3) godnego reprezentowania szkoły i dbania o jej dobre imię;
4) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu szkoły;
5) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły;
6) życzliwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów;
7) postępowania umożliwiającego zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym uczniom;
8) troski o wspólne dobro jakim jest ład, porządek i mienie szkolne;
9) pozytywnej reakcji na polecenia i uwagi ze strony nauczycieli;
10)  noszenia na terenie szkoły obowiązującego stroju.

§ 35

1. Wobec uczniów stosowane są nagrody i kary zawarte w regulaminie szkolnym.
2. System nagród i kar stosowanych w szkole ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój uczniów.
3. Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, Rady Pedagogicznej, dyrektora lub organu prowadzącego.
4. Za niewłaściwe zachowanie uczeń może otrzymać upomnienia i nagany łącznie z obniżeniem oceny zachowania. W przypadku braku poprawy może zostać skreślony z listy uczniów.
5. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w następujących przypadkach:

1) jeżeli nie przestrzega obowiązków i zasad określonych w statucie i regulaminie szkoły lub lekceważy polecenia odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo nauczycieli i innych pracowników szkoły;
2) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły;
3) jeżeli posiada, dystrybuuje lub używa środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji;
4) jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.

6. Skreślenie ucznia z listy uczniów decyzją dyrektora szkoły może nastąpić w sytuacji, kiedy rodzice lub prawni opiekunowie ucznia przez 3 miesiące nie wnieśli ustalonych opłat za szkołę.
7. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów do organu prowadzącego szkołę w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.
8. Odwołanie od decyzji dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów rodzice (prawni opiekunowie) przekazują za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, który ma obowiązek dostarczenia odwołania do właściwego organu w czasie dwóch dni pracujących liczonych od dnia otrzymania.

ROZDZIAŁ 6
Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły

§  36

1. Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z czesnego wpłacanego przez rodziców uczniów (prawnych opiekunów) oraz subwencji Ministra Edukacji Narodowej przekazywanej za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szkoła ma prawo do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację poszerzonego planu nauczania i inną działalność dydaktyczno - wychowawczą od rodziców, innych osób fizycznych i prawnych.
3. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązują się w formie umowy do terminowego uiszczania opłat za szkołę.
4. W zakresie gospodarki finansowej szkoła podlega ustaleniom oraz nadzorowi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa oraz kontroli organu dotującego.
5. Szkoła może otrzymywać wsparcie materialne od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa

ROZDZIAŁ 7
Postanowienia końcowe

§ 37

1. Statut Gimnazjum Katolickiego w Kwidzynie nadał 23 września 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa.
2. Statut szkoły może zostać zmieniony w formie aneksu przez Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa na wniosek dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej po uzyskaniu w formie uchwały opinii Rady Pedagogicznej. Po każdorazowej zmianie następuje ujednolicenie tekstu statutu.
3. Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo - wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i jako takie nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§  38

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła używa pieczęcie urzędowe: podłużną o treści: Gimnazjum Katolickie 82-500 Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 59; okrągłą o treści: Gimnazjum Katolickie w Kwidzynie z godłem państwowym w środku.
3. W razie likwidacji szkoły decyzję o przeznaczeniu majątku szkoły podejmie Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa

Kwidzyn, 23.09.2015