Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje kredyt zaufania w postaci 100 pkt, co odpowiada końcowej ocenie dobrej. W trakcie dwóch semestrów pkt może stracić lub zyskać. Ma możliwość samodzielnego zaplanowania oceny ze sprawowania, niezależnie od tego, jak zostały ocenione jego wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych.

Poszczególne oceny odpowiadają punktacji na koniec I semestru:

• 131 – wzorowe
• 111 – 130 – bardzo dobre
• 90 – 110 – dobre
• 60 – 89 – poprawne
• 30 – 59 – nieodpowiednie
• do 29 – naganne

Na początku II semestru uczeń otrzymuje dodatkowe 100pkt, które dodaje się do ilości pkt. Uzyskanych w I semestrze. Poszczególne oceny odpowiadają punktacji na koniec roku szkolnego:

• 262 – wzorowe
• 222 – 261 – bardzo dobre
• 180 – 221 – dobre
• 120 – 179 – poprawne
• 60 – 119 – nieodpowiednie
• do 59 – naganne

Ostateczną decyzję w sprawie oceny  z zachowania podejmuje wychowawca klasy.

 

Punkty dodatnie

 

Za co ? Ile ? Kto przyznaje ?
- za pomoc w  zorganizowaniu imprezy klasowej lub szkolnej 1 -10 pkt Zlecający zadanie
- za wykonanie zadania dodatkowego zleconego przez wychowawcę lub nauczyciela ( np. prowadzenie gazetki szkolnej, gazetki ściennej, pomocy dydaktycznych itp.) 1 – 10 pkt Zlecający zadanie
- za godne reprezentowanie szkoły (przedstawienia, uroczystości kościelne, festiwale, rajdy rowerowe, turnieje, itp.) 1 – 10 pkt Zlecający zadanie
- za przykładne zachowanie na lekcji lub przerwie, za wyróżniającą się kulturę osobistą 5 – 10 pkt Wychowawca klasy
lub nauczyciel uczący
- za wzorową frekwencję ( dopuszcza się do 3 dni usprawiedliwionej nieobecności w semestrze) 15 pkt  Wychowawca klasy
- za udział w konkursach szkolnych 10 pkt Wychowawca klasy
lub nauczyciel uczący
- za udział w konkursach pozaszkolnych 15 pkt Wychowawca klasy
lub nauczyciel uczący
- za zajęcie miejsca ( I, II, III) w konkursach pozaszkolnych 25 pkt Wychowawca klasy
lub nauczyciel uczący

 

Punkty ujemne

 

Za co ? Ile ? Kto przyznaje ?
- za 2 spóźnienia lekcyjne 2 pkt Wychowawca klasy
- za brak mundurka 5 pkt Nauczyciel sprawdzający
- za nieprawidłowy strój na uroczystościach szkolnych 10 pkt Wychowawca klasy
- za brak dzienniczka do uwag
10 pkt Wychowawca klasy
lub nauczyciel uczący
- za używanie telefonu komórkowego w czasie lekcji i przerw
10 pkt  Nauczyciel stwierdzający
fakt
- za niewywiązywanie się z obowiązków zleconych przez wychowawcę klasy lub nauczyciela (np., brak stroju na w-f,  brak zeszytu, brak kluczyka)
10 pkt Wychowawca klasy
lub nauczyciel zlecający
- za naganę dyrektora
25 pkt Wychowawca klasy
- za naganę wychowawcy
15 pkt Wychowawca klasy
- za niewłaściwe zachowanie 5 -20 pkt Wychowawca klasy lub
nauczyciel stwierdzający fakt