Pliki do pobrania

Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Językowo-Sportowej Szkole Podstawowej [PDF | 141 kB]

Wewnątrzszkolny system oceniania w Gimnazjum Katolickim w Kwidzynie [PDF | 142 kB]

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WSO


w Katolickiej Językowo-Sportowej Szkole Podstawowej
w Kwidzynie


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2015r
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i 16 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Regulamin oceniania Katolickiej Językowo-Sportowej Szkoły Podstawowej
w Kwidzynie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.


Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, któremu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia.

1. Ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające
z programów nauczania opartych na podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem niżej wymienionego celu i zadań.

2. Głównym celem szkoły jest zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

Zadania w zakresie nauczania:

1) Zapewnienie zdobycia uczniom rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym
co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.

2) Nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania
ze zrozumieniem.

3) Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

4) Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej.

Zadania w zakresie kształcenia umiejętności:

1) Umiejętności komunikacyjne

 • Porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia
  i uwzględnianie poglądów innych ludzi.
 • Umiejętność poszukiwania informacji.
 • Umiejętność posługiwania się komputerem.

2) Umiejętności społeczne (obywatelskie)

 • Umiejętność współpracy w grupie i w klasie.
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania i własne czyny.

· Umiejętność ponoszenia konsekwencji za swoje postępowanie

 • Komunikacja interpersonalna – umiejętność rozwiązywania konfliktów.

3) Umiejętności i dyspozycje psychologiczne

 • Poczucie własnej wartości.
 • Elastyczność: dawanie sobie rady w sytuacjach trudnych.

Zadania w zakresie bezpieczeństwa:

 • Kształtowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Kształtowanie świadomości zagrożeń dla zdrowia i rozwoju.

Zadania w zakresie wychowania:

 • Wyrabianie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego.
  · Przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu wartości katolickich i przekazu dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania postaw patriotycznych.
 • Rozpoznawanie wartości moralnych oraz dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości.

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych oraz do dokumentacji związanej z obserwacją
i zachowaniem ucznia.

§ 2

CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu oraz postępów ucznia w opanowaniu wiadomości
i umiejętności określonych przez wymagania edukacyjne o których mowa
w podstawie programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, które ją uwzględniają.

1. CELE OGÓLNE

Zasady oceniania powinny zapewnić trafne, rzetelne, jawne i obiektywne ocenianie wspierające rozwój ucznia.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

1) Zasady oceniania powinny zapewnić uczniowi:

 • Informację o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
 • Pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 • Motywowanie do samorozwoju i dalszej pracy.
 • Wyrabianie nawyku systematycznej pracy i samokontroli.
 • Ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się.
 • System oceniania powinien zapewnić nauczycielowi i szkole:
 • Ocenę poziomu nauczania.
 • Korygowanie organizacji oraz doskonalenie metod nauczania i wychowania.
 • Współpracę z uczniami w osiąganiu zamierzonych celów.
 • Modyfikację celów i programów kształcenia.

2) Zasady oceniania powinny zapewnić rodzicom :

 • Znajomość wymagań stawianych dzieciom.
 • Szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualną
  i zbiorową), trudnościach i specjalnych uzdolnieniach oraz zachowaniu ucznia.

§ 3

ZAKRES OCENIANIA

 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. Sformułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Sformułowanie przez nauczycieli oceny opisowej w grupie „0” oraz klasach I-III.
3. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania oraz trybu i warunków poprawienia oceny.

4. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także oceny zachowania.
5. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

6. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Ustalenie warunków, zasad oraz trybu przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

8. Ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz
o jego szczególnych uzdolnieniach.

§ 4

OCENA A DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

1. Ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie.
Ocena uwzględnia także inne czynniki jak: psychofizyczne możliwości ucznia, wkład pracy, systematyczność, postępy, poziom klasy, sytuację rodzinną ucznia itp.

2. Ocena służy wspieraniu szkolnej kariery ucznia, monitorowaniu jego postępów, określeniu indywidualnych potrzeb i podnoszeniu motywacji do uczenia się.

3. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem oraz dostosować wymagania edukacyjne na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a-c, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt 5,6, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 5

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PRZY USTALANIU OCENY

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunków i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych a także zasadach poprawiania ocen cząstkowych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego – do 30 września informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

5. Nauczyciele przedmiotu na początku każdego roku szkolnego zapoznają uczniów
i rodziców (prawnych opiekunów) z przedmiotowym systemem oceniania.

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu. Rodzice (prawni opiekunowie) mają wgląd w prace kontrolne podczas spotkań indywidualnych lub zebrań z rodzicami na terenie szkoły.

7. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać wszystkie prace pisemne ucznia przez rok szkolny.

8. Nauczyciel ustalając ocenę musi ją uzasadnić.

9. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

10. Informacje dotyczące przebiegu i wyników nauczania są poufne dla osób postronnych.

a) Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły
oraz uczniów tej samej klasy.

11. Fakt przekazania informacji zostaje przez nauczyciela lub wychowawcę odnotowany w dzienniku lekcyjnym. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach
i konsultacjach, dobrowolnie rezygnują z przysługującego im prawa do informacji
o postępach w nauce dziecka, proponowanych ocenach przedmiotowych
i zachowania oraz śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

12. W szkole stosowane są następujące sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach dzieci:

a) pisemne informacje w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie uwag;

b) kontakt telefoniczny nauczyciela z rodzicami ucznia;

c) konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi;

d) pisemne informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji;

e) zebrania z rodzicami;

f) za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§ 6

TRYB OCENIANIA

1. Nauczyciel ustala ocenę bieżącą, śródroczną i roczną według przyjętej w szkole skali ocen na podstawie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o których informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na początku każdego roku szkolnego.

2. Szkolny tryb klasyfikowania obejmuje jedną ocenę śródroczną oraz ocenę roczną. Termin zakończenia pierwszego semestru (ocena śródroczna) oraz zakończenia roku szkolnego (ocena roczna) określony zostaje na początku każdego roku szkolnego.

3. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mają obowiązek wystawić propozycję oceny semestralnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP.

4. Wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie ustnej, z zapisem
w teczce wychowawczej lub w dzienniku elektronicznym na miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. Wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych)
o grożących ocenach niedostatecznych w formie pisemnej lub w dzienniku elektronicznym na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej z pozostawieniem w dokumentacji ucznia duplikatu pisma.

6. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
7. Ocena klasyfikacyjna roczna obejmuje wiedzę i umiejętności ucznia zdobyte
w ciągu całego roku szkolnego.

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

9. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. (patrz EGZAMIN POPRAWKOWY).

10. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (opiekunów prawnych) zaniżona. Prawo do egzaminu sprawdzającego przysługuje uczniowi, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz uczestniczył czynnie w ponad 75% zajęć edukacyjnych
z danego przedmiotu nauczania.(PATRZ EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY)

11. Ocenianie zajęć edukacyjnych w klasach I – III jest opisowe.

§ 7

SKALA OCEN

1. W klasach IV-VIII bieżące oceny osiągnięć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) ustala się według następującej skali:

Stopień

Skrót
literowy

Wartość
liczbowa

celujący

Cel

6

bardzo dobry

Bdb

5

dobry

Db

4

dostateczny

Dost

3

dopuszczający

Dop

2

niedostateczny

Ndst

1


2. W ustaleniu oceny bieżącej nauczyciel może uwzględnić znaki ,,+” oraz ,,-”

3. W ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel nie może stosować znaków ,,+” oraz ,,-”.

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone od dopuszczający do celujący, natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczny.

5. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe
i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

6. W klasach IV – VIII ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

a) Wzorowe.

b) Bardzo dobre.

c) Dobre.

d) Poprawne.

e) Nieodpowiednie.

f) Naganne.

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

2) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

8. Uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oceny śródroczne i roczne z zachowania ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia
w zespole. Ocena ta ma charakter opisowy.

§ 8

KRYTERIA OCENIANIA BIEŻĄCEGO

Uczeń podlega bieżącemu ocenianiu według następujących zasad:

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
z zajęć edukacyjnych w danym semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

b) potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych;

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy;

d) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej regionalnym.

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony przez podstawę programową i programem nauczania dla zajęć edukacyjnych w danej klasie;

b) sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;

c) bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązania zadań i problemów w praktyce.

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym zrozumienie większości treści poszczególnych elementów wiedzy z danego przedmiotu;

b) wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych lub praktycznych i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomości.

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował podstawowe treści i umiejętności określone przez podstawę programową i program nauczania w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się
z tego przedmiotu;

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela.

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone przez podstawą programową, braki nie przekreślają możliwości opanowania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu
w trakcie dalszej nauki.

b) rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnił warunków umożliwiających otrzymanie oceny dopuszczającej.

7. Oceny z prac pisemnych są wystawiane według następującej skali procentowej:

100% - 91%  bardzo dobry
  90% - 75%  dobry
  74% - 51%  dostateczny
  50% - 35%  dopuszczający
poniżej 35% niedostateczny

8. Ocenianie zajęć edukacyjnych w klasach I – III jest opisowe, dopuszcza się stosowanie zastępników ocen cząstkowych w postaci pieczątek, punktów, oceny opisowej słownej, pochwały w dzienniczku lub dzienniku elektronicznym itp.

§ 9

OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

1. W klasach IV – VIII ocena śródroczna i roczna z przedmiotów edukacyjnych
z wyłączeniem techniki, plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego wystawiana jest w oparciu o średnią ważoną. Każdej ocenie przyporządkowuje się wagę - liczbę naturalną od 1 do 5 określając jej hierarchię (wagę) wśród innych ocen.

Kategorie ocen i formy sprawdzania wiedzy

Waga ocen

Praca klasowa

5

Sprawdzian

3

Laureat, finalista konkursu

5

Zadanie dodatkowe/ Prezentacja

3

Kartkówka

2

Odpowiedź

2

Zadanie domowe

1

Aktywność

2

Poprawa pracy klasowej

4

2. Ocena śródroczna i roczna z przedmiotów edukacyjnych technika, plastyka, muzyka oraz wychowanie fizyczne wystawiana jest w oparciu o średnią ważoną. Każdej ocenie przyporządkowuje się wagę - liczbę naturalną od 1 do 5 określając jej hierarchię (wagę) wśród innych ocen.

Kategorie ocen i formy sprawdzania wiedzy

Waga ocen

Praca klasowa

5

Sprawdzian

3

Reprezentowanie szkoły i sukcesy w konkursach i zawodach sportowych

5

Aktywność na zajęciach

5

Aktywność twórcza

5

Kartkówka

2

Odpowiedź

2

Zadanie domowe

2

Rozgrzewka

4

3. Wagi innych form oceniania wiedzy i umiejętności ucznia są regulowane w WSO.

4. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz:

śr.w.= ∑n i=l Wi*Oi

∑n i=l Wi

5. Średnia ważona semestralna i roczna jest obliczana automatycznie w dzienniku elektronicznym. Przedziałom średniej ważonej przyporządkowuje się następujące oceny szkolne:

Średnia ważona

Ocena

do 1,75

ndst

1,76 - 2,59

dop

2,6 - 3,59

dost

3,6 - 4,59

db

4,6 – 5,49

bdb

5, 5– 6,00

cel

6. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie co najmniej 3 ocen cząstkowych.

7. W klasa I-III szkoły podstawowej ocena śródroczna i roczna ma charakter opisowy.

8. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

a) Wzorowe.

b) Bardzo dobre.

c) Dobre.

d) Poprawne.

e) Nieodpowiednie.

f) Naganne.

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

§ 10

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

1. Szczegółowy tryb, formę i kryteria sprawdzania wiadomości określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.

2. Termin pracy klasowej i sprawdzianu musi zostać podany uczniom, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz termin ten wcześniej powinien zostać wpisany do terminarza dziennika elektronicznego. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału do pracy klasowej lub sprawdzianu.

3. Praca klasowa i sprawdzian powinny zostać poprzedzone lekcją utrwalającą materiał. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym i zeszycie ucznia.

4. Prace klasowe i sprawdziany są dla uczniów obowiązkowe. Uczeń, który z powodu nieobecności nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu razem z klasą, jest zobowiązany napisać je w terminie dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.
W uzasadnionych przypadkach termin zaliczenia może być uzgodniony indywidualnie z nauczycielem. Uczeń, który nie przystąpił do napisania pracy klasowej lub sprawdzianu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez nauczyciela, może zostać potraktowany jako osoba uchylająca się od napisania pracy.

5. W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian a w ciągu tygodnia trzy prace klasowe lub sprawdziany.

6. Kartkówki, czyli krótkie formy sprawdzania wiadomości, mogą być przeprowadzane bez zapowiadania i odbywać się na każdej lekcji.

7. Sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany wiadomości i kartkówki, uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, podczas której odbywa się poprawa pracy.

8. Oceny za prace klasowe i sprawdziany wpisuje się do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym.

9. Prace klasowe i sprawdziany są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego lub oddawane uczniom na zasadach określonych przez nauczycieli
w przedmiotowych systemach oceniania.

10. Prace pisemne powinny być sprawdzone i oddane w czasie dwóch tygodni,
a z języka polskiego w czasie trzech tygodni od daty napisania. W przypadku niedotrzymania tego terminu uczeń ma prawo wystąpić z prośbą o niewpisywanie
do dziennika oceny, którą uważa za niesatysfakcjonującą.

11. Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej oraz możliwość poprawy oceny dopuszczającej, dostatecznej i dobrej z prac klasowych lub sprawdzianów
w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Ocena poprawiona nie może być wyższa niż +db. Niesatysfakcjonującą ocenę można poprawić tylko jednokrotnie. Do średniej wliczana jest tylko wyższa ocena uzyskana w wyniku poprawy. Szczegółowe możliwości określają przedmiotowe systemy oceniania.

12. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych. W takim przypadku nie wpisuje się do dziennika nieprzygotowania. Nauczyciel określa termin, do którego uczeń musi nadrobić zaległości.

13. Nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania określają, ile razy uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych. Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych lub sprawdzianów. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć na początku lekcji.

§ 11

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, technicznych,
zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Nauczyciel lub nauczyciele przedmiotów, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną informują rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o terminie egzaminu poprawkowego. Podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) pisemną informację o wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego dołącza się do teczki osobowej ucznia.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:

a) jako przewodniczący komisji dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

8. W przypadku zwolnienia z udziału w pracy komisji nauczyciela egzaminującego dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Jeżeli jest to nauczyciel z innej szkoły, to jego powołanie na egzaminatora następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której dany nauczyciel pracuje.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin egzaminu poprawkowego,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania egzaminacyjne,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, prace wykonane przez ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub czynnościach praktycznych ucznia.

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę.

12. Uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może być wyznaczony przez dyrektora szkoły drugi ostateczny termin, nie później niż do końca września.

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę z zastrzeżeniem, że uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne, są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowanym
w klasie programowo wyższej.

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie
z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tych ocen. W tym przypadku termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 12

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2. Zastrzeżenia składa się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie
z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

4. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Egzamin sprawdzający odbywa się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły po ustaleniu
z uczniem i jego rodzicami.

6. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, technicznych
i komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

7. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

8. Egzamin sprawdzający w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu.
W skład komisji wchodzą:

a) Jako przewodniczący komisji dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

b) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

c) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

d) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania decyduje komisja powołana przez dyrektora Zespołu. W skład komisji wchodzą:

a) Jako przewodniczący komisji dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

b) Wychowawca oddziału.

c) Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale.

d) Pedagog, psycholog.

e) Przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

f) Przedstawiciele Rady Rodziców.

10. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana na drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

11. Ze sprawdzianu umiejętności i wiadomości ucznia sporządza się protokół zawierający:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzianu,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji ,

c) termin sprawdzianu umiejętności i wiadomości,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

12. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę.

14. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania sporządza się protokół zawierający:

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania ,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnienie.

15. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 13

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej na pisemną prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) i ucznia.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Uczeń taki nie zdaje egzaminu z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi nieklasyfikowanemu nie ustala się oceny z zachowania.

7. Jeżeli nie ma podstaw do ustalenia uczniowi śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

8. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczniowi nie ustalono śródrocznej oceny klasyfikacyjnej ma obowiązek w trakcie pracy z uczniem w II semestrze stworzyć mu warunki umożliwiające uzupełnienie wiadomości i umiejętności z I semestru,
za który nie został sklasyfikowany i ustalić ocenę określającą poziom jego wiadomości i umiejętności z I semestru.

9. Jeżeli uczeń nieklasyfikowany z danego przedmiotu uzupełni wiadomości
i umiejętności na tyle, że może uczestniczyć w dalszym etapie edukacji, należy mu ustalić roczną ocenę klasyfikacyjną.

10. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

11. Wychowawca klasy powiadamia ucznia i rodziców (prawnych opiekunów)
o terminie egzaminu klasyfikacyjnego rocznego w formie ustnej (w dokumentacji ucznia pozostaje pisemne powiadomienie o tym fakcie, potwierdzone podpisem rodziców (prawnych opiekunów) lub w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
12. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, techniki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

13. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych (egzaminator).

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki w szkole, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

16. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji.

b) Nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

17. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny,
dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka zatrudnianego w innej szkole, w porozumieniem
z dyrektorem tej szkoły.

18. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy
w ciągu jednego dnia.

19. W czasie każdego egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie ucznia).

20. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) zadania egzaminacyjne,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

21. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację
o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

23. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub w sytuacji gdy została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

24. W stosunku do ucznia, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego mają zastosowanie przepisy dotyczące egzaminu poprawkowego to znaczy, że może on zdawać egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

25. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

26. Drugi termin egzaminu klasyfikacyjnego rocznego musi być przeprowadzony przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii letnich, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły i uzgodnionym z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

27. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

§ 14

OCENA ZACHOWANIA

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy poziomu i stopnia przestrzegania zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły i regulaminie szkoły.

2. Ocenę zachowania wystawia się dwa razy w ciągu roku szkolnego w ramach klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

3. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

· Systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

 • Usprawiedliwianie każdej nieobecności (ustnie i pisemnie).
 • Aktywne uczestniczenie w lekcji.
 • Staranne przygotowanie zadań domowych.
 • Zgłaszanie nauczycielowi braku przygotowania na początku zajęć.

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 • Dbanie o mienie własne, innych osób oraz mienie wspólne.
 • Otaczanie troską sprzętu, pomocy naukowych oraz urządzeń wspólnego użytku.
 • Odpowiedzialność fizyczna i materialna za szkody wyrządzone z winy ucznia na terenie szkoły.
 • Wywiązywanie się z zadań powierzonych przez klasę, szkołę i organizacje uczniowskie.
 • Odnoszenie się z szacunkiem do własnej pracy, pracy kolegów, nauczycieli
  i wszystkich pracowników szkoły, rodziców oraz innych ludzi.
 • Prezentowanie religijnej postawy w czasie modlitwy i Mszy świętej, uczestniczenie w życiu religijnym szkoły.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły:

· Godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

· Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i klasowych.

· Reprezentowanie ośrodka w uroczystościach miejskich i powiatowych.

 • Szanowanie sztandaru szkoły.

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej:

 • Poprawne i kulturalne posługiwanie się językiem ojczystym.
 • Nie używanie wulgaryzmów.
 • Używanie form grzecznościowych.

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych:

 • Nieuleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nich.
 • Dbałość o własne zdrowie i zdrowie kolegów.
 • Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych osób.

· Dbałość o czysty i schludny wygląd.

 • Troskę o czystość i porządek na terenie szkoły.

6) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

 • Przeciwdziałanie wszelkim przejawom przemocy i brutalności, przestrzeganie zasad współżycia w zespole.
 • Umiejętność współżycia w społeczności klasowej i szkolnej.
 • Uczciwość w postępowaniu.
 • Przyjmowanie odpowiedzialności za własne czyny.

7) Okazywanie szacunku innym osobom:

 • Właściwe zachowanie w szkole, w domu, na ulicy, w autobusie, wagonie kolejowym i innych miejscach użyteczności publicznej.
 • Poszanowanie godności ludzkiej w rozumieniu ustępowania miejsca starszym, okazywaniu pomocy młodszym oraz ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
 • Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób nie uwłaczający godności drugiemu człowiekowi.
 • Szanowanie poglądów innych ludzi.

§ 15

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

1. Ocena zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia
do samokontroli i samowychowania. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej, nie jest też wyrazem sympatii czy antypatii wobec ucznia. Ocena zachowania ma charakter całościowy, tzn. obejmuje pozytywne i negatywne przejawy postępowania i działalności ucznia.

2. Czynniki pozytywne wpływające na podwyższenie oceny z zachowania

Uczeń :

 • Wytrwale dąży do przezwyciężenia trudności w nauce.
 • Korzysta z pomocy nauczyciela w wypadku kłopotów i trudności w szkole.
 • Systematycznie korzysta z zajęć wyrównawczych.
 • Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne.
 • Systematycznie odrabia zadania domowe.
 • Każdorazowo usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia na zajęcia edukacyjne.
 • Aktywnie uczestniczy na miarę swoich możliwości we wszystkich zajęciach edukacyjnych.
 • Przejawia zainteresowania dodatkowym zdobyciem wiedzy i doskonaleniem umiejętności.
 • Umiejętnie korzysta z dodatkowych źródeł informacji np. biblioteki szkolnej.
 • Samodzielnie podejmuje zadania do wykonania i wywiązuje się z nich.
 • Dba o estetykę zeszytów przedmiotowych, podręczników i przyborów szkolnych.
 • Jest życzliwy i ma kulturalny sposób bycia oraz właściwy stosunek do nauczycieli
  i kolegów.
 • Dba o kulturę słowa.
 • Troszczy się o estetykę własnego wyglądu, stroju uczniowskiego i higienę osobistą.
 • Nie ulega nałogom i pomaga innym w rezygnacji z nałogów.
 • Uczciwy w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Właściwie reaguje na wszelkie przejawy zła i niesprawiedliwości wobec rówieśników i młodszych kolegów.
 • Samorzutnie podejmuje się pomocy innym np. pomoc słabszym w nauce.
 • Szanuje ludzką pracę, zwraca uwagę na akty wandalizmu, informuje nauczycieli
  o zaistniałych faktach zniszczenia mienia osobistego i szkolnego.
 • Bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach edukacyjnych, wycieczkach, na drodze oraz podczas wszystkich imprez organizowanych przez szkołę.

3. Kryteria ocen

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • Kieruje się i postępuje w życiu szkolnym i pozaszkolnym zgodnie z zasadami zawartymi w ocenie zachowania.

· Jego kultura osobista, stosunek do nauki i obowiązków szkolnych jest wzorowy
i godny naśladowania.

 • Nie spóźnia się na zajęcia.
 • Nie ma nieusprawiedliwionej absencji.
 • Nie ma uwag negatywnych w dokumentacji wychowawczej.
 • W określonych, a jednocześnie możliwych w realizacji dla jego stanu psychofizycznego dziedzinach życia szkolnego takich jak np.: sport, plastyka muzyka itd. zasługuje na wyróżnienie.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń:

 • Kieruje się i postępuje w życiu szkolnym i pozaszkolnym zgodnie z zasadami zawartymi w ocenie zachowania.
 • Jego kultura osobista, stosunek do nauki i obowiązków szkolnych jest wzorowy
  i godny naśladowania.
 • Nie spóźnia się na zajęcia (do 5 spóźnień w semestrze).
 • Nie powinien mieć nieusprawiedliwionej absencji powyżej 5 godzin

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Stara się kierować i postępować w życiu szkolnym i pozaszkolnym zgodnie
  z zasadami zawartymi w ocenie zachowania.
 • Jego kultura osobista, stosunek do nauki i obowiązków szkolnych jest bez zarzutów.
 • Jego spóźnienia i nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach jest sporadyczna i nie przekracza 10 godzin w semestrze lub 2 dni.
 • Przewaga pozytywnych uwag w dokumentacji wychowawczej.
 • W miarę możliwości psychofizycznych uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
 • Współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniał stawiane przed sobą i zespołem zadania.

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • Uchybia niektórym istotnym zasadom postępowania w życiu szkolnym
  i pozaszkolnym zawartym w ocenie zachowania, ale stosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty.
 • Jego kultura osobista, stosunek do nauki i obowiązków szkolnych jest poprawna.
 • Jego spóźnienia i nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach nie przekracza
  30 godzin w semestrze.
 • W dokumentacji wychowawczej obok uwag negatywnych znajdują się pochwały.
 • W miarę możliwości psychofizycznych uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 • Systematyczne uchybia istotnym zasadom postępowania w życiu szkolnym
  i pozaszkolnym zawartym w ocenie zachowania a stosowane środki zaradcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
 • Podejmuje próby poprawy swego zachowania choć z niewielkim skutkiem.
 • Jego spóźnienia i nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach jest częsta i nie przekracza 60 godzin w semestrze.
 • Często nie odrabia prac domowych i jest nie przygotowany do zajęć.
 • Przeszkadza na lekcji.
 • Niekulturalnie zachowuje się wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły
  i innych osób.

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • Rażąco i systematyczne uchybia istotnym zasadom postępowania w życiu szkolnym i pozaszkolnym zawartym w ocenie zachowania a stosowane środki zaradcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
 • Nie podejmuje prób poprawy swego zachowania.
 • Jego spóźnienia i nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach jest częsta
  i przekracza 60 godzin w semestrze.
 • Nagminnie nie odrabia prac domowych i jest nie przygotowany do zajęć.
 • Okłamuje nauczycieli i wychowawcę.
 • Celowo przeszkadza na lekcji.
 • Posiada negatywny wpływ na kolegów oraz przejawia agresję i brutalność
  w stosunku do nich.
 • Ulega nałogom i namawia kolegów do ich używania.
 • Celowo dokonuje zniszczeń na terenie szkoły i poza szkołą.
 • Wszedł w konflikt z prawem.

4. Wychowawcy klas 0 oraz I- III przy formułowaniu oceny opisowej z zachowania biorą pod uwagę program profilaktyczno-wychowawczy szkoły, regulamin szkoły oraz ogólne kryteria podwyższające ocenę zachowania.

5. Wychowawcy klas I-VIII SP wystawiając ocenę zachowania mogą posiłkować się punktowy system oceniania dla klas I-VIII SP (załącznik nr 1 do WSO)

§ 14

TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły, ucznia a także uczniów swojej klasy, korzystając przy tym z dokumentacji wychowawczej.

2. Proponowana ocena zachowania musi być udostępniona do konsultacji nie później niż 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

3. Z wystawioną oceną zachowania wychowawca ma obowiązek zapoznać ucznia
na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

4. W przypadku gdy uczeń jest nieklasyfikowany ze wszystkich zajęć edukacyjnych
z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub nie usprawiedliwionej ocenę zachowania ustala dla niego wychowawca, po przystąpieniu przez ucznia
do egzaminów klasyfikacyjnych.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, wychowawca musi uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6. W przypadku gdy uczeń nie został klasyfikowany ze wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności a przystąpił do egzaminów klasyfikacyjnych i został oceniony, ustala mu się nieodpowiednią ocenę zachowania.

7. W przypadku gdy uczeń nie został klasyfikowany ze wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności a przystąpił do egzaminów klasyfikacyjnych i został oceniony, ustala mu się poprawną ocenę zachowania.

8. W przypadku, gdy uczeń nie został klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych, wychowawca ustala mu ocenę zachowania według trybu i kryteriów ustalania oceny zachowania.

9. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę klasy zgodnie z trybem
i kryteriami jest ostateczna .

10. Odwołanie od oceny zachowania mogą zgłosić pisemnie do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogiczne, jeżeli uznają, że semestralna lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny. Zastrzeżenia powinny wymienić warunki trybu ustalania oceny, które
nie zostały przez nauczyciela spełnione.

11. W przypadku kiedy ocena zachowania została ustalona niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, dyrektor szkoły zarządza powołanie komisji, która ustala roczną (semestralną) ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji).

12. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji (dyrektor lub jego zastępca), wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie i pedagog szkolny.

13. Komisja analizuje kryteria oceniania i warunki, które spełnia uczeń na poszczególne stopnie. Decyzja o ocenie zachowania zostaje podjęta w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

14. Ustalona przez komisję w wyniku głosowania ocena zachowania klasyfikacyjna semestralna lub roczna jest ostateczna.

15. Komisja sporządza protokół, który musi zawierać: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustalona ocenę zachowania wraz
z uzasadnieniem.

16. Protokół z prac komisji stanowi załącznik do arkusza ocen.

17. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 17

ZASADY PROMOWANIA

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem rozdziału ,,Ocena a dostosowanie wymagań” uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego i jeśli rada pedagogiczna nie podjęła uchwały o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia
w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia .

3. Uczeń, który ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania,
a który uzyskuje oceny pozytywne ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Promowanie ucznia w ciągu roku szkolnego do klasy programowo wyższej odbywa się za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na pisemny wniosek wychowawcy klasy złożony do dyrektora szkoły i dotyczy uczniów, którzy nie kończą danego etapu edukacyjnego.

6. Promowanie ucznia w ciągu roku szkolnego do klasy programowo wyższej odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia przez zamieszczenie klauzuli:
Uchwałą rady pedagogicznej z dnia ............ promowany w ciągu roku szkolnego
do klasy ................

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu
po klasie VIII.

8. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu po klasie VIII dyrektor komisji okręgowej,
na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do w/w sprawdzianu.

9. Uczeń kończy szkołę podstawową postanowieniem Rady Pedagogicznej.

10. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

12. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się do także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

13. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii oraz zajęcia etyki równocześnie, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

14. W przypadku niezdolności z przyczyn losowych nauczyciela przedmiotu
do ustalenia ocen końcowych: dyrektor szkoły powierza wystawienie ocen nauczycielowi tego samego lub pokrewnego przedmiotu w oparciu o znane uczniom wymagania i znany przedmiotowy system oceniania.

15. Klasyfikacja śródroczna lub roczna w klasach I-III polega na posumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w formie oceny opisowej.

16. Nauczyciele klas 0 oraz I - III formułują oceny opisowe prezentujące poziom opanowania wiadomości i umiejętności. Określone są one w wykazie wiadomości
i umiejętności zawartych w przyjętym programie nauczania. Ocena powinna mieć wydźwięk pozytywny i motywujący. Ma funkcję informacyjną, opisuje to co uczeń potrafi i może zawierać ewentualne wskazówki do dalszej pracy.

17. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I - III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dokumentem otwartym.

2. Wszelkie zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając wyniki ewaluacji.

3. Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania dostępny jest do wglądu uczniów, rodziców
i nauczycieli w pokoju nauczycielskim i na stronie internetowej szkoły.