Misją naszej szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez powiązanie wiedzy z formacją – rozumianą jak proces wychowania oraz kształtowania postaw religijnych, patriotycznych i społecznych.

Zadaniem szkoły jest przekazanie uczniom wiedzy, pomoc w zdobyciu kompetencji i sprawności intelektualnej a także kształtowanie postaw samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności.

 
Nasza szkoła:
- pomaga w rozwoju pełni człowieczeństwa w oparciu o wartości chrześcijańskie, w poszanowaniu wolności i indywidualności,
- pomaga wszystkim uczniom w odkryciu i następnie w pełnym rozwoju ich talentów poprzez prowadzenie działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom młodzieńczego i dorosłego życia;
- pomaga każdemu uczniowi w odnajdywaniu drogi do poznania Chrystusa,
- nieustannie zbliża się w kierunku tworzenia wspólnoty wychowującej, składającej się z nauczycieli, uczniów i rodziców, w której wzajemnie wszyscy na siebie oddziaływają, wzmacniając w ten sposób indywidualny rozwój osobowy,
- wskazuje drogę do samowychowania,
- wspiera pogląd, że kształcenie i rozwój osobowości jest nieustannym procesem,
- troszczy się o to, by nasi uczniowie rozwijali zdolności do aktywnego włączenia się w życie społeczne wspólnoty lokalnej,
- uczy otwartych, autentycznych relacji z drugim człowiekiem,
- uwrażliwia na piękno przyrody i otaczającego nas świata,
- przygotowuje ucznia do życia wolnego od nałogów,
- wprowadza ucznia w świat kultury sztuki i estetyki,
- uwrażliwia uczniów na uniwersalne wartości chrześcijańskie, wyrastające z historycznej przynależności naszego narodu do wspólnoty europejskiej,
- zapewnia równość szans dla wszystkich uczniów,
- zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia.