Opłata miesięczna wynosi 300 zł (płatne całorocznie)
Opłata wpisowa (jednorazowa) wynosi 300 zł
W miarę rozwoju szkoły przewiduje się rabaty dla rodzeństwa a także możliwość uzyskania stypendium Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej.

Załącznik do Uchwały nr 7/2018 Zarządu SRKDE z dnia 25.10.2018
Regulamin opłat
w Katolickiej Językowo-Sportowej Szkole Podstawowej 
§1
Do obowiązkowych opłat pobieranych przez Szkołę związanych z kształceniem zalicza się wpisowe i czesne.
§2
1. Wysokość czesnego na rok szkolny ustalana jest corocznie, na podstawie analizy projektu budżetu Szkoły przez osoby prowadzące. Informacja o wysokości czesnego przekazywana jest rodzicom drogą elektroniczną na podane do kontaktu adresy do 30 czerwca.
2. Czesne nie obejmuje kosztów posiłków, kosztów wyjść i wyjazdów, spektakli teatralnych, muzycznych, seansów kinowych.
3. Okres opłacania czesnego obejmuje cały rok szkolny. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.
4. Wysokość czesnego ustalana jest w kwocie za cały rok.
5. Czesne można opłacać:
a) w ratach miesięcznych w terminie do 5 dnia każdego miesiąca;
b) w ratach kwartalnych w terminie do 15 września, do 15 grudnia, do 15 marca i do 15 czerwca;
c) w ratach półrocznych w terminie do 15 września i do 15 marca;
d) jednorazowo w terminie do 15 września.
6. Obowiązek płacenia czesnego ustaje w momencie rozwiązania umowy o kształcenie.
7. W uzasadnionych, losowych przypadkach dyrektor Szkoły może na podstawie złożonego podania podjąć decyzję o przesunięciu terminu opłaty czesnego. Podanie to powinno być złożone przed upływem terminu wpłaty.
§3
1. Rodzice zapisujący dziecko do Szkoły opłacają wpisowe, które jest jednorazową opłatą.
2. Wysokość wpisowego wynosi 300 zł.
3. Rodzice wpłacają wpisowe w terminie 7 dni od podpisania umowy o kształcenie.
4. Nieopłacenie wpisowego w wyznaczonym przez dyrektora Szkoły terminie powoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych.
§4
1. Wpłaty wszystkich opłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto Szkoły:
a) Szkoła podstawowa: 75 8300 0009 0014 2412 2000 0170
b) Gimnazjum: 96 8300 0009 0014 2412 2000 0180
c) Przelew powinien być wypełniony według następującego wzoru:
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa
Tytuł przelewu: czesne za ucznia …….. klasa …… miesiąc ……….
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Szkoły.
3. Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.
§5
1. Rodzicom posyłającym do Szkoły więcej niż jedno dziecko przysługują zniżki w wysokości 50% na drugie i następne dzieci.
2. Dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności może być przyznana zniżka – zależnie od rodzaju orzeczenia – w wysokości od 10% stawki czesnego do całkowitego zwolnienia z odpłatności.
3. Dziecku mającemu szczególne osiągnięcia może być przyznana zniżka do 50%.
4. W szczególnych przypadkach Rodzic może złożyć wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o przyznanie większej zniżki.
5. Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Rodziców decyduje o wielkości przyznawanych zniżek.
6. Za opłatę czesnego:
a) jednorazowo, za cały rok z góry (do 15 września) przysługuje zniżka w wysokości 10% należnej stawki czesnego;
b) w dwóch ratach (do 15 września i do 15 marca) przysługuje zniżka w wysokości 5% należnej stawki czesnego.
7. Należne zniżki sumują się.
8. Zniżki przysługują jedynie w wypadku terminowego wpłacania czesnego.
 
Załącznik do Regulaminu Opłat
Regulamin zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) w całości lub w części z opłaty za świadczenia edukacyjne w Katolickiej Językowo-Sportowej Szkole Podstawowej i w Gimnazjum Katolickim
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 7 Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa z dnia 25.10.2018 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Katolicką Językowo-Sportową Szkołę Podstawową i Gimnazjum Katolickie w Kwidzynie.
§ 1
Zwolnień w całości lub w części z opłaty za świadczenia udzielane przez Szkołę wynikającej z umowy o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie wychowania szkolnego w Katolickiej Językowo- Sportowej Szkole Podstawowej, zwaną dalej „opłatą”, dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
§2
Osobami uprawnionymi do zwolnień w całości lub w części z opłaty są rodzice (prawni opiekunowie) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) lub otrzymujący pomoc MOPS w opłatach za posiłki dziecka w szkole.
1. Zwolnienie w całości lub w części z opłaty stosowane jest obligatoryjnie po złożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów):
a) wniosku o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu;
b) kserokopii decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej (oryginał do wglądu);
2. Oświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, obliczonego zgodnie z wymogami art. 8 ust. 3 i 4 powołanej ustawy (Załącznik Nr 2)
i spełnieniu kryterium dochodowego, o którym mowa w § 3.
§ 3
Zależność pomiędzy kryterium dochodowym a wysokością obniżenia opłaty określa poniższa tabela.
TABELA OBNIŻONEJ ODPŁATNOŚCI
                                                                       

Progi kryterium dochodowego określonego

w ustawie o pomocy społecznej 

Obniżenie opłaty w %
150% - 125% 50%
124% - 100% 75%
poniżej 100% 100%
§ 4
1. Czas stosowania obniżonej opłaty jest zgodny z okresem obowiązywania decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej.
2. Okres stosowania obniżonej opłaty liczy się od miesiąca dostarczenia dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2.
§ 5
Decyzję Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zwolnienia z opłaty lub obniżonej opłaty czesnego, której wzór określa Załącznik Nr 3, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden otrzymuje rodzic (prawny opiekun), drugi pozostaje w dokumentacji Szkoły.
§ 6
Obniżenie opłaty na kolejny okres może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 2.
 
*Od 1 października 2018 roku próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. nie może przekraczać 701 zł dla osób samotnie gospodarujących i 529 zł na osobę w rodzinie.
 
Załącznik Nr 1
Do Regulaminu zwalniania rodziców (prawnych opiekunów)
w całości lub w części z opłaty za świadczenia udzielane przez
Katolicką Językowo-Sportową Szkołę Podstawową
i Gimnazjum Katolickie w Kwidzynie
Kwidzyn, dnia ............................................
 
.................................................................
imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)
 
.................................................................
adres zamieszkania
Do Zarządu
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa
ul. Braterstwa Narodów 59 82-500 Kwidzyn
WNIOSEK
o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za świadczenia edukacyjne udzielane przez Katolicką Językowo-Sportową Szkołę Podstawową/Gimnazjum Katolickie
 
Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) w całości lub w części z opłaty za świadczenia udzielane przez Katolicką Językowo-Sportową Szkołę Podstawową/Gimnazjum Katolickie zwracam się z prośbą o zwolnienie z/obniżenie odpłatności dla mojego dziecka
 
.............................................................................................................................................................
                                                                           imię i nazwisko
wynikającej z opłaty czesnego w okresie……………………………………………………………
Zgodnie z § 2 ust. 2 regulaminu załączam następujące dokumenty:
1) kserokopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej,
2) oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny.
 
............................................................
podpis rodzica (prawnego opiekuna)
 
 
 
Załącznik Nr 2
Do Regulaminu zwalniania rodziców (prawnych opiekunów)
w całości lub w części z opłaty za świadczenia udzielane przez
Katolicką Językowo-Sportową Szkołę Podstawową
i Gimnazjum Katolickie w Kwidzynie
Kwidzyn, dnia ............................................
.................................................................
imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)
.................................................................
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE
o wysokości miesięcznego dochodu netto w rodzinie
Stosownie do art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po zapoznaniu się z odpowiedzialnością za fałszywe zeznania określoną w art. 233 § 1 Kodeksu karnego oraz prawem do odmowy składania zeznań, wynikającym z art. 83 Kpa, w związku z prowadzonym przez Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa postępowaniem w sprawie ustalania obniżonej opłaty za świadczenia udzielane przez Szkołę, będąc na swój wniosek stroną tego postępowania, oświadczam, że:
- łączny dochód netto* w rodzinie wynosi: ...............................................................
- dochód netto na jednego członka rodziny wynosi: ..................................................
...................................................
podpis rodzica (prawnego opiekuna)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z prowadzonym przez Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa postępowaniem w sprawie ustalenia obniżonej odpłatności za świadczenia edukacyjne Szkoły.
...................................................
podpis rodzica (prawnego opiekuna)
* za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszony o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne, kwotę alimentów świadczoną na rzecz innych osób
 
 
Załącznik Nr 3
Do Regulaminu zwalniania rodziców (prawnych opiekunów)
w całości lub w części z opłaty za świadczenia udzielane przez
Katolicką Językowo-Sportową Szkołę Podstawową
i Gimnazjum Katolickie w Kwidzynie
DECYZJA Nr …./………
Zarządu Stowarzyszenia Rodzi Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa
w sprawie obniżenia/zwolnienia z opłaty czesnego
Na podstawie § 1 Regulaminu zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) w całości lub w części z opłaty za świadczenia edukacyjne udzielane w Katolickiej Językowo-Sportowej Szkole Podstawowej i w Gimnazjum Katolickim, w związku z § 2 ust. 2 powołanego regulaminu stosuje się obniżoną opłatę czesnego dla dziecka:
.............................................................................................................................................................
imię i nazwisko
 
                                                             Obniżona odpłatność czesnego
wysokość czesnego przed obniżką % obniżki wysokość czesnego po obniżce
............ zł   ..............zł
 
Obniżona opłata za świadczenia edukacyjne Szkoły obowiązuje w okresie
 
od ................................... do .........................., tj. przez .............. miesięcy.
........................................................................
podpis

Do pobrania:

1. Załącznik Nr 1

2. Załącznik Nr 2

 

OPŁATA ZA DUPLIKAT :

  • - legitymacja 9 zł 
  • - świadectwo 27 zł